_ Home > 고객지원 > 공지사항
17-08-22 15:01
[제품안내] "IrDA 기능제거" 완료알림
 글쓴이 :
[조회 : 1,065]
- 제목: "IrDA 기능제거" 완료알림
- 사유:
          a) IrDA(적외선무선통신)을 지원하는 PDA의 단종
          b) IrDA(적외선무선통신)의 효용성 감소
- 대상:
          a) Accura 메터(2500/3300/3300S/3500/3500S/3550/3550S)
          b) Accura 계전기(7500)

- 완료: 8월 14일(월요일)
          a) 사용자 매뉴얼, 카탈로그 개정